Dobrovolnictví při mimořádných událostech
ADRA Česká republika

ADRA Česká republika

Main banner

Dobrovolnictví při mimořádných událostech

Registrační karta dobrovolníka

Dobrovolníkem se dle zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě může stát fyzická osoba starší 15 let, pokud jde o výkon dobrovolnické služby na území České republiky. Osoby mladší 18 let potřebují k výkonu dobrovolnické služby souhlas zákonného zástupce. Formulář k vyplnění naleznete zde, vyplněný jej prosím přineste s sebou na akci.

Instrukce pro vyplnění karty:

Vyplňujte pravdivě všechny údaje v registrační kartě. Informace poslouží zejména k pojištění dobrovolníků, vedení databáze dobrovolníků a ke statistickému zpracování údajů.

Registrací souhlasíte s použitím osobních údajů pro pojištění pro případ úrazu a poškození věci při výkonu dobrovolnické činnosti u Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s.

Přihlašovací údaje

Kontaktní údaje

Povinné údaje

Nepovinné údaje


Dovolujeme si upozornit, že odesláním vyplněné tabulky dáváte souhlas s níže uvedeným prohlášením.

Čestně prohlašujete, že k datu registrace:

Jste zdravotně způsobilý/á k výkonu dobrovolnické činnosti u seniorů, dětí a mládeže, zdravotně postižených a sociálně potřebných a při mimořádných událostech. Pokud je vám 15-18 let pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce. Se zúčastníte proškolení ve vztahu k bezpečnosti a ochraně zdraví při dobrovolnické činnosti, jakož i o druhu a charakteru činnosti, kterou bude vykonávat a s ní souvisejícími riziky.

Se u Vás neprojevily v posledních dvou týdnech příznaky virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.), zároveň jste povinen/povinna jakoukoli změnu zdravotního stavu ve vztahu k příznakům nemoci COVID-19 hlásit kontaktní osobě a organizaci ADRA.

V posledních 21 dnech jste nenavštívil/a některý ze států s vysokým rizikem přenosu nákazy koronaviru, označovaný jako SARS CoV-2, který byl jako rizikový stát stanovený vládou České republiky.

Budete během své činnosti dodržovat aktuální opatření vlády a bezpečnostní nařízení sociálního zařízení, do kterého jako dobrovolník budete docházet (např. nošení ochranných prostředků dýchacích cest, pravidelná dezinfekce rukou, nošení ochranných rukavic apod.) a koordinátora dobrovolníků při mimořádných událostech.

Souhlasíte s podmínkami ve Smlouvě o výkonu dobrovolnické služby, která bude uzavřena po vzájemné dohodě mezi Vámi a organizací ADRA. Údaje k uzavření této smlouvy jste vyplnil/a ve formuláři výše.

Dále čestně prohlašuji, že jsem trestně bezúhonný a nebyly proti mně zahájeny úkony v trestním řízení. Zavazuji se postupovat podle pokynů, v souladu se zásadami bezpečnosti a s hygienickými zásadami tak, abych neohrozil/a sebe, nebo příjemce pomoci. Souhlasím s tím, že organizace ADRA, o. p. s. může uchovávat moje výše uvedené kontaktní údaje pro potřeby specifikované dobrovolnické činnosti po nezbytně dlouhou dobu, případně je předat jiné neziskové organizaci za účelem pomoci v souvislosti s touto mimořádnou událostí. Další informace ohledně ochrany osobních údajů naleznete zde


Vyplněním tohoto elektronického formuláře a jeho odesláním souhlasíte s použitím výše uvedených údajů (osobních údajů ve smyslu § 4 písm. a zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů) a jejich zařazením do databáze dobrovolníků při mimořádných událostech občanského sdružení ADRA.