Postup a podmínky 2015
ADRA Česká republika

ADRA Česká republika

Array ( [0] => stdClass Object ( [id_category] => 48 [id_type] => 0 [id_alias_category] => [id_podstromu] => [id_parent_category] => 1 [id_document] => [id_root_node] => 1 [id_modul] => [id_user] => 1 [id_layout] => [title] => Archiv Nadace [is_container] => [is_prefered] => [is_hide_column] => [is_perex] => 1 [is_private] => [is_deleted] => [address] => [url] => archiv-nadace [urlfull] => archiv-nadace [password] => [poradi] => 7 [hloubka] => 1 [left_node] => 1268 [right_node] => 1369 [id_menu_vertical] => ) [1] => stdClass Object ( [id_category] => 367 [id_type] => 2 [id_alias_category] => [id_podstromu] => [id_parent_category] => 48 [id_document] => [id_root_node] => 1 [id_modul] => [id_user] => 3 [id_layout] => [title] => Grantové řízení [is_container] => [is_prefered] => [is_hide_column] => [is_perex] => [is_private] => [is_deleted] => [address] => nadace-adra/grantove-rizeni-20212022 [url] => grantove-rizeni [urlfull] => nadace-adra/grantove-rizeni [password] => [poradi] => 6 [hloubka] => 2 [left_node] => 1317 [right_node] => 1330 [id_menu_vertical] => ) [2] => stdClass Object ( [id_category] => 873 [id_type] => 4 [id_alias_category] => [id_podstromu] => [id_parent_category] => 367 [id_document] => [id_root_node] => 1 [id_modul] => [id_user] => 3 [id_layout] => [title] => Postup a podmínky 2015 [is_container] => [is_prefered] => [is_hide_column] => [is_perex] => [is_private] => [is_deleted] => [address] => [url] => postup-a-podminky-2015 [urlfull] => nadace-adra/grantove-rizeni/postup-a-podminky-2015 [password] => [poradi] => 3 [hloubka] => 3 [left_node] => 1322 [right_node] => 1323 [id_menu_vertical] => ) )
Archiv Nadace
Main banner

Archiv Nadace > Grantové řízení > Postup a podmínky 2015

 

Veřejná sbírka

,,Pomáhat může každý"

57333375/0300

 

Darovat online

 

 

Podpora projektů

 8800088/0300

 

 

Partneři

Postup a podmínky 2015

Postup a podmínky žádosti o grant Nadace ADRA 

1. Projekt musí obsahovat všechny požadované údaje a informace na předepsaném formuláři žádosti, jehož osnovu nelze měnit.

2. Žadatel může podávat více projektů, každý formou vyplnění vlastního formuláře žádosti. Povinné přílohy lze přiložit pouze jednou.

3. Kompletní žádost se posílá v jednom vyhotovení v papírové podobě poštou na adresu Nadace ADRA, Klikatá 90c, 158 00 Praha 5; nelze ji přijímat faxem. Kromě toho se identický tiskopis formuláře žádosti podává ve stejný den i elektronickou poštou na adresu nadace@adra.cz.

4. Žádost v papírové podobě musí obsahovat:

 a)   Projekt formou vyplněného tiskopisu.

 b)   Povinné přílohy, ověřené kopie dokladů ne starší 6 měsíců:

c) Výroční zprávu žadatele za rok 2014, případně pouze přehled hospodaření. Podpořené organizace zašlou výroční zprávu poštou nejpozději do 1. 7. 2015.

Žádost (projekt s přílohami) zaslanou poštou sepněte jen kancelářskými sponkami, nebo vložte do běžných eurodesek. S ohledem na archivaci prosíme nepoužívat pevnou či kroužkovou vazbu ani CD.

5. Žádost po formální stránce zkontroluje kancelář nadace. Po obsahové stránce ji do stanoveného termínu vyhodnotí grantová komise. Na její doporučení schvaluje přidělení grantu a jeho výši správní rada Nadace ADRA. 

6. Všichni žadatelé budou o výsledku informováni elektronickou poštou. Seznam podpořených projektů bude uveden na webu nadace.

7. Na grant není právní nárok a Nadace ADRA nemá povinnost žadateli zdůvodňovat rozhodnutí grantové komise, resp. správní rady.

8. Nepodpořené žádosti se nevracejí.

9. Žadatelům, kterým byl přiznán grant, bude zaslána poštou k podpisu „Smlouva o poskytnutí grantu.

10. Podpoření žadatelé mají povinnost zaslat elektronickou poštou na adresu Nadace ADRA z realizace projektu fotodokumentaci a zprávu. Kancelář nadace náležitosti dohodne s podpořenými žadateli individuálně.

11. Pracovníci Nadace ADRA mají právo kontrolovat realizaci podpořeného projektu. Podrobnosti kontroly jsou součástí uzavřené smlouvy.

12. Příjemce grantu je povinen ve stanoveném termínu odeslat poštou na adresu Nadace ADRA závěrečnou zprávu na předepsaném tiskopise, jehož osnovu nelze měnit. Jeho nedílnou součástí je vyúčtování přiznaného grantu.

Všeobecné podmínky grantového řízení

1. Finanční prostředky jsou poskytovány jako nadační příspěvek a jsou podle zákona č. 357/92 Sb. osvobozeny od daně darovací.

2. Finanční prostředky jsou poskytnuty přísně účelově. Příjemce se zavazuje použít poskytnuté finanční prostředky pouze na položky dle uzavřené Smlouvy o poskytnutí grantu.

3. Příjemce grantu se zavazuje poskytnuté finanční prostředky využívat maximálně hospodárně. Veškeré události, které by mohly ovlivnit hospodárné využití prostředků, se zavazuje bezodkladně písemně předem ohlásit Nadaci ADRA a projednat s ní další postup.

4.  Prostředky grantu musí být použity ve stanovené době pro dané grantové řízení.

5.  Příjemce grantu se zavazuje předložit Nadaci ADRA závěrečnou zprávu včetně vyúčtování ve stanoveném termínu formou tiskopisu, který je třeba vyplnit ve všech kolonkách a případné odchylky od projektu, obsahové i finanční, zdůvodnit. Na vyžádání kanceláře nadace se příjemce grantu dále zavazuje doplnit či opravit závěrečnou zprávu v dohodnutém termínu. Formulář závěrečné zprávy je ke stažení zde.

6. Pro vedení účetnictví platí Zákon o účetnictví č. 563/91 Sb. v platném znění, související platné předpisy a vyhlášky ČR.

7. Příjemce grantu se zavazuje ve všech písemných materiálech a veřejných vystoupeních, které se přímo vztahují k podpořenému projektu, uvádět, že příslušná aktivita byla „podpořena Nadací ADRA” včetně uvedení loga nadace, které je ke stažení zde.

8. Příjemce grantu se zavazuje po uplynutí trvání smlouvy vrátit nevyčerpaný zůstatek grantu na účet Nadace ADRA uvedený v záhlaví této smlouvy do stanoveného termínu.

9. Nadace ADRA je oprávněna nahlížet do dokumentace vztahující se k podpořenému projektu (např. účetní doklady a evidence, prezenční listiny, docházka, zápisy, smlouvy).

10. Nadace ADRA je oprávněna odstoupit od smlouvy v případě, že nebyly dodrženy stanovené podmínky, a požadovat vrácení veškerých poskytnutých finančních prostředků.

11. Při vyúčtování musí být respektována tato pravidla: